Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeissa lisättiin liikkumista lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin

Lähes joka viides lukiolainen ja yli kolmasosa ammattiin opiskelevista liikkuu vähän. Riittävä ja säännöllinen liikunta olisi opiskelijoille tärkeää oppimisen, hyvinvoinnin ja tulevan työkyvyn kannalta. Ratkaisuja opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisäämiseen on haettu 124 toisen asteen oppilaitoksessa, jotka olivat mukana Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeissa vuosina 2017–2019.

Opiskelijat haluaisivat liikkua enemmän

LIKES-tutkimuskeskuksen toteuttaman Opiskelijan fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja hyvinvointi -tutkimuksen mukaan vähän liikkuvia on lukiolaisista lähes viidennes ja ammattiin opiskelevista reilu kolmannes. He liikkuvat kyselyn mukaan tunnin päivässä enintään kahtena päivänä viikossa.

Opiskelijakyselyn mukaan 75 prosenttia opiskelijoista kuitenkin haluaisi liikkua nykyistä enemmän. Liikunnan esteiksi opiskelijat kertoivat useimmin ajan puutteen ja sen, että sopivat paikat liikkumiseen sijaitsevat liian kaukana. Vain yhdeksän prosenttia opiskelijoista kertoi, ettei pidä liikunnasta tai liikkumisesta.

Opiskelijat suhtautuvat myönteisesti opiskelupäivän aikaisiin liikettä lisääviin toimenpiteisiin. Suurin osa opiskelijoista kokee, että liikunta tukee opiskelua ja että se on välttämätöntä kunnossa pysymisen kannalta.

– Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kautta tavoitetaan suurin osa nuorista. Liikkumiseen ja opiskelukykyyn panostamalla voidaan vaikuttaa tulevan työkyvyn lisäksi opintojen sujumiseen, oppimistuloksiin sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvointiin, asiantuntija Johanna Kujala Liikkuva opiskelu -ohjelmasta huomauttaa.

Vähäinen liikunta haaste tulevalle työkyvylle

Kaksi kolmesta lukiolaisesta ja hieman yli puolet ammattiin opiskelevista kokee fyysisen kuntonsa hyväksi. Hyvän kunnon merkitys korostuu fyysisesti keskiraskaissa ja raskaissa ammateissa (esim. lähihoitaja, siistijä, ajoneuvoasentaja), joissa riittävä kunto on työssä suoriutumisen kannalta välttämätön. Opiskelijoiden tulevasta työkyvystä tehtiin ennusteita kuntomittausten perusteella.

– Ennustemallien mukaan vähän kestävyysliikuntaa harrastavista naisopiskelijoista vain yhdellä prosentilla kestävyyskunto on keskiraskaisiin töihin riittävällä tasolla 50-vuotiaana, mikäli liikunnan määrä pysyy vähäisenä. Toisaalta jo kahden tunnin lisäys viikoittaiseen liikuntamäärään parantaisi työkyvyn ennustetta huomattavasti, kertoo testauspäällikkö Jarmo Heiskanen LIKES-tutkimuskeskuksesta.

Kokeiluhankkeissa lisättiin liikkumisen mahdollisuuksia

Liikkuva koulu -ohjelmaa on laajennettu toisen asteen oppilaitoksiin vuodesta 2017 lähtien. Lukuvuonna 2017–2018 käynnistyi yhteensä 50 kokeiluhanketta, joissa oli mukana 121 lukiota ja ammatillista oppilaitosta. Hankkeista 49 haki ja sai jatkorahoitusta lukukaudelle 2018–2019, jolloin mukana oli 124 oppilaitosta.

Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeissa mukana olleissa oppilaitoksissa on herännyt tietoisuus aktiivisen opiskelupäivän hyödyistä, ja liikkumisen mahdollisuudet opiskelupäivän aikana ovat parantuneet. Oppilaitoksissa on luotu rakenteita ja edellytyksiä liikkumisen lisäämiselle muun muassa tarjoamalla lisää tiloja ja liikuntavälineitä opiskelijoiden käyttöön. Oppitunneilla istumista katkaistaan kalustevalinnoilla, toiminnallisilla opetusmenetelmillä ja tauottamalla pitkiä istumisjaksoja. Liikkumista on hyödynnetty oppilaitoksissa myös ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden edistämisessä.

– Toiminnan vakiintumisen kannalta on tärkeää, että liikkuminen on kiinteä osa oppilaitoksen opiskelu- ja työpäivää sekä strateginen väline oppilaitoksen hyvinvointijohtamisessa, Kujala toteaa.

Liikkuva opiskelu -kokeiluhankeraportti:

Aktiivisuutta ja opiskelukykyä. Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden toteutus vuosina 2017–2019 (pdf)

LIITE 1. Liikkuva opiskelu -kokeiluhankkeiden toteutus vuosina 2017–2019. Hankekuvaukset. (pdf)

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE