Liikkuva opiskelu -hankekeskustelujen tavoitteena oli selvittää hankkeiden nykytilannetta, korona-pandemiaan liittyviä sopeuttamistoimia, tunnelmaa ja asenteita, toimien vakiintumisnäkymiä ja toiveita ohjelmalle. Keskustelut toteutettiin keväällä 2022.

Liikkuva opiskelu -hankekeskustelujen tavoitteena oli selvittää hankkeiden nykytilannetta, korona-pandemiaan liittyviä sopeuttamistoimia, tunnelmaa ja asenteita, toimien vakiintumisnäkymiä ja toiveita ohjelmalle. Keskustelut toteutettiin syksyllä 2020 (marras–joulukuu) ja keväällä 2021 (tammi–maaliskuu). Selvitys on julkaistu syksyllä 2022.

Raportin tavoitteena on kuuden käytännön esimerkin avulla lisätä tietoa nuorisotyön ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyöstä ja niiden toteutuksista nuorten fyysisesti aktiivisen toimintakulttuurin edistämisessä ja Liikkuva opiskelu -toiminnassa. Raportti on osa Liikkuva opiskelu -ohjelman tutkimus- ja seurantatyötä. 

Raportin pohjalta tehdyssä ppt-esityksessä tuodaan kuuden tapausesimerkin avulla esille nuorisotyön ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä liikkumisen edistämisessä.

Millaista liikkumista edistävää yhteistyötä arjessa toteutetaan?
Miten yhteistyötä rakennetaan?
Millaiset asiat helpottavat tai haastavat yhteistyötä?
 

Terveyteen liittyy monia muitakin tekijöitä kuin kokemus oman kehon fyysisestä kunnosta tai suorituskyvystä. Tämän vuoksi oma terveys saatetaan kokea omaa kuntoa parempana. Esityksessä on tuloksia selvityksestä, jossa  ammattiin opiskelevien koettua terveyttä ja kuntoa suhteutettiin mitattuun fyysiseen kuntoon.

Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU -raportissa tarkastellaan 16–20-vuotiaiden nuorten liikkumista ja liikuntakäyttäytymistä useiden eri tekijöiden näkökulmista.

Vuonna 2020 tutkimus kohdentui ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskeleviin nuoriin.

Osana Liikkuva opiskelu -ohjelman seurantaa ja arviointia tehtiin loppuvuonna 2020 toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle kysely, jolla selvitettiin henkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia Liikkuva opiskelu -toiminnasta ja oppilaitosten toimintakulttuurista.

Materiaalin tavoitteena on lisätä ymmärrystä liikunnan, psyykkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen välisestä vuorovaikutuksesta olemassa olevan tutkimustiedon ja käytännön kokemusten kautta.

Toisen asteen opiskelijoiden kokemusten mukaan hyvinvointiin liittyvät tärkeänä osana perhe ja läheiset ihmissuhteet sekä liikunta, nukkuminen ja ravinto. Hyvinvointia puolestaan heikensivät perussairaus ja terveysongelmat, ristiriidat ihmissuhteissa sekä liiallinen stressin kokemus.

Material på svenska

Studier i rörelse-programmet för andra stadiet och högskolorna.

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE