Internationella och inhemska studier har visat att mängden rask motion, en god fysisk kondition och goda motoriska färdigheter är kopplade till god skolframgång i barndomen och ungdomen. Fysisk aktivitet under skoldagen har upptäckts ha en särskilt positiv inverkan på inlärningsresultaten. Den fysiska aktivitetens inverkan på lärandet verkar bero på flera olika saker. Den fysiska aktivitetens inverkan på intellektuell verksamhet, hjärnans struktur och funktion, den motoriska utvecklingen, växelverkan, självkänslan och skoltrivseln är faktorer som kan förklara kopplingen mellan den fysiska aktiviteten och lärandet.

 

Fysisk aktivitet gör hjärnan skarpare

I finländska studier har man upptäckt att mängden rask fysisk aktivitet och goda motoriska färdigheter är kopplade till bättre uppmärksamhet och slutledningsförmåga. Dessa forskningsresultat stöder internationella resultat där man upptäckt att motion främjar intellektuell verksamhet, i synnerhet de exekutiva funktionerna som har en viktig roll i beslutsfattande, problemlösning och att lära sig nya saker.

Med uppmärksamhet avses förmågan att i mängderna sinnesinformation plocka ut det som är mest relevant för stunden. Uppmärksamhet är förmågan att fokusera på en viss sak, till exempel undervisningen i skolan. Med exekutiva funktioner avses koordinering och kontroll av informationsbehandlingen. De exekutiva funktionerna reglerar andra intellektuella funktioner som är viktiga för den mänskliga verksamheten, till exempel minnet, uppmärksamheten och tänkandet.

De exekutiva funktionerna består av flera olika funktioner, bland vilka de viktigaste är inhibitionen (kontroll av uppmärksamheten och reaktionerna), arbetsminnet (minnet med information som används just nu) och kognitiv flexibilitet (att anpassa sig till olika situationer/förmåga att snabbt gå från en verksamhet till en annan). Dessa funktioner utgör grunden för tänkande på högre nivå, till exempel slutledning, problemlösning och planering.

 

En kropp i rörelse – en effektiv hjärna

Dessutom har det upptäckts att fysisk aktivitet påverkar hjärnans hälsa och funktionsförmåga på samma sätt som den påverkar den övriga kroppens hälsa och funktionsförmåga. Förändringar i hjärnans ämnesomsättning. Fysisk aktivitet främjar blodcirkulationen i hjärnan, förbättrar syreupptagningen och ökar mängden signalsubstanser och neurotillväxtfaktorer som bildas i hjärnan (BDNF).

Förändringar i hjärnans struktur. God uthållighetskondition är kopplad till en utveckling i hjärnans struktur, till exempel större hippocampus (centret för minnet och lärandet) och volymen på de basala gangliernas främre del (viktiga delar av hjärnan för de exekutiva funktionerna) hos barn.

Förändringar i hjärnans funktion. Fysisk aktivitet har också upptäckts öka kopplingarna mellan hjärncellerna och hjärnans strukturer, förtäta existerande neurala nätverk och öka den elektriska aktiviteten i hjärnan. Dessa förändringar som upptäckts i hjärnans hälsa och funktionsförmåga kan förklara kopplingen mellan fysisk aktivitet och lärande.

 

Motorisk och intellektuell verksamhet

Mångsidig fysisk aktivitet stöder den neuromotoriska utvecklingen och lärandet av motoriska färdigheter, och därigenom eventuellt den kognitiva verksamheten, eftersom de motoriska och kognitiva färdigheterna utvecklas parallellt, och det är samma mekanismer i det centrala nervsystemet som ansvarar för deras styrning.

 

Fysisk aktivitet erbjuder sociala situationer

Fysisk aktivitet erbjuder också sociala situationer och möjligheter till växelverkan som stöder uppkomsten av kamratrelationer. Sådana kamratrelationer främjar elevens ork, engagemang i skolan och skolframgång. Dessutom har det konstaterats att fysisk aktivitet förbättrar självkänslan samt ökar skoltrivseln, deltagandet under lektionerna och arbetsron. Dessa är andra eventuella förklaringar till att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på skolframgången och lärandet.

 

Källor:

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. Faktaa Express 1A/2018. Opetushallitus 2018.

Liikunta ja oppiminen. Tilannekatsaus - Lokakuu 2012. Opetushallitus 2012.

Liikunnan ja liikkumattomuuden yhteydet lasten kognitiiviseen toimintaan ja koulumenestykseen. Syväoja 2014. Psykologian väitöskirja.

 

 

LIIKKUVA OPISKELU -OHJELMA ON OSA LIIKKUVAT-OHJELMIA

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Ohjelmien avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva perhe, Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja-ohjelmat.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes.

Copyright 2018 © LIKES. All Rights Reserved
FIN | SWE